Paweł Ziółkowski

Na przestrzeni ostatnich kilku lat ustawodawca sukcesywnie uszczelniał system VAT. Kolejnym etapem jest wprowadzenie kas elektronicznych online.

Z dniem 1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816). Zgodnie z jego zapisami podatnicy, którzy ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej, zobowiązani są między innymi do zapoznania osób prowadzących ewidencję na kasie fiskalnej (tj. pracowników) z informacją o zasadach ewidencji, która powinna obejmować podstawowe zasady jej prowadzenia, zasady wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania – osoba, która zapoznała się z taką informacją składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.

Kolejną rzeczą jest zweryfikowanie poprawności przypisania oznaczeń literowych do stawek VAT – na ewentualne zmiany jest czas do końca lipca 2019 r. Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązujące oznaczenia na kasie fiskalnej to:

  • litera A – stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  • litera B – stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  • litera C – stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  • litera D – stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  • litera E – zwolnienie od podatku,
  • literom F i G – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy.
     

Póki co kasy online nie są obowiązkowe. Na mocy art. 145b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) obowiązek stosowania kas online będzie wprowadzany sukcesywnie. Zgodnie z tym przepisem podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:

1) do dnia 31 grudnia 2019 r. - do:
a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
2) do dnia 30 czerwca 2020 r. - do:
a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
3) do dnia 31 grudnia 2020 r. - do świadczenia usług:
a) fryzjerskich,
b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
c) budowlanych,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
e) prawniczych,
f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Po upływie powyższych terminów, podatnicy powyżsi powinni już stosować kasy online.

Uwaga: kasy fiskalne online staną się obowiązkowe dla wszystkich podatników dopiero w 2023 r.

 

Podatnicy, którzy w terminie (czyli przed objęciem ich obowiązkiem stosowania omawianych kas) dokonają zakupu kasy online mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy (90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł).

Uwaga: ulga przysługuje wyłącznie na zakup kas online, mimo że wciąż można nabywać kasy bez tej funkcjonalności.

 

Każda kasa online musi być zafiskalizowana przez serwisanta. W trakcie fiskalizacji następuje połączenie z Centralnym Repozytorium Kas (CRK). Specyfika omawianych kas powoduje, że podatnik musi zapewnić połączenie, które umożliwi automatyczne bądź na żądanie przesyłanie danych fiskalnych do CRK. Oczywiście – z różnych powodów – połączenie w danym momencie może być niemożliwe. W takim przypadku kasa zachowa wszystkie wymagane dane w pamięci, a podatnik powinien zadbać o jak najszybsze połączenie z Internetem i przesłanie danych do CRK. Jeżeli specyfika danego podmiotu jest tak, że problemy często występują – należy ustalić z naczelnikiem US przesyłanie danych w określonych odstępach czasu.

 

Kasy fiskalne online
12 lipca 2019

Przystąp do OSCBR

668 465 054  Pon- Pt : 9 -17