Paweł Ziółkowski

Aby mechanizm podzielonej płatności mógł dobrze funkcjonować konieczne było wprowadzenie dodatkowych obowiązków, w tym przede wszystkim za niezbędne zostało uznane stosowne oznaczanie faktur. To zaś wiąże się z sankcjami stosowanymi w przypadku naruszeń.

Od listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) ma znaleźć szersze zastosowanie w rozliczeniach między podatnikami VAT. Będzie musiał być stosowany, jeżeli kwota należności ogółem na fakturze będzie przekraczała 15.000 zł. W mechanizmie tym płatność za nabyty towar lub usługę odbywa się dwutorowo:

1) wartość sprzedaży netto wpłaca się na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy,

2) kwotę VAT wpłaca się na rachunek VAT dostawcy – banki mają obowiązek otwierać taki rachunek „w pakiecie” z rachunkiem bieżącym (np.: mBiznes konto VAT).

Obowiązek stosowania MPP dotyczył będzie wybranych towarów oraz usług – ich katalog zawierać będzie załącznik nr 15 do ustawy (np. węgiel, części i paliwa samochodowe, usługi budowlane, metale szlachetne, komputery, telefony komórkowe itp.).

Faktura dokumentująca transakcję rozliczaną w ramach split payment będzie musiała zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

Brak powyższego zapisu na fakturze wywoła dotkliwe skutki dla podatnika. Jednocześnie ustawodawca wyraźnie podkreślił, że podatnik obowiązany do wystawienia takiej faktury, jest obowiązany do:
• posiadania rachunku VAT,
• przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Zgodnie z wchodzącymi w życie z dniem 1 listopada 2019 r. art. 108 ust. 12-13 ustawy o VAT w przypadku stwierdzenia, że podatnik mimo obowiązku wystawił fakturę bez powyższego oznaczenia, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się. Dodatkowego zobowiązania nie stosuje się, jeżeli – mimo braku zapisu na fakturze – zapłata nastąpiła z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Powyższe oznacza, że podatnicy będą zmuszeni nauczyć się rozpoznawać, czy ich towary lub usługi wymuszają zastosowanie mechanizmu split payment. Ewentualna pomyłka może ich dużo kosztować.

Sankcje mogą także dotknąć nabywców towarów i usług. Na mocy nowego art. 108a ust. 7-8 ustawy o VAT w przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności z MPP, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze, której dotyczy płatność. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się. Kary nie nakłada się, jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury, która została zapłacona z naruszeniem split payment.

Dodatkowo jeżeli pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”, zapłata zostanie dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, podatnik nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

W myśl zaś nowego art. 57c kodeksu karnego skarbowego podatnik, który wbrew obowiązkowi dokonuje płatności kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (ponad 21 milionów złotych). W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Tak potężne sankcje mają oczywiście na celu zmuszenie podatników do bezwzględnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Dodając do tego obowiązek robienia przelewów wyłącznie na rachunki zgłoszone do KAS, Fiskus zyska olbrzymią kontrolę nad płatnościami dokonywanymi między przedsiębiorcami.

Obowiązek zapisu na fakturze informacji o split payment
03 września 2019

Przystąp do OSCBR

668 465 054  Pon- Pt : 9 -17