Podatek u źródła (WHT) - pobór podatku, zwolnienia, certyfikat rezydencji

Polscy przedsiębiorcy prowadząc swoją działalność, coraz częściej nabywają usługi od podmiotów zagranicznych.
Muszą jednak pamiętać o zweryfikowaniu takich transakcji pod kątem powstania obowiązku w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, tzw. podatku u źródła (WHT). Skrót WHT pochodzi od angielskiego określenia Withholding Tax (podatek u źródła).

Kogo dotyczy obowiązek rozliczania podatku u źródła ?

Podatek u źródła to podatek dochodowy, odpowiednio od osób prawnych lub od osób fizycznych, pobierany przez płatników
od niektórych wpłacanych przez nich należności, takich jak np. odsetki, czy należności licencyjne.

Obowiązek poboru podatku u źródła dotyczy przedsiębiorców, bez względu na formę prawną, w jakiej prowadzą działalność.
W przypadku podatku u źródła podmioty te występują w roli płatnika podatku. Oznacza to, że obowiązujące przepisy podatkowe zobowiązują je do obliczenia podatku, pobrania go od podatnika oraz wpłacenia na rachunek właściwego organu podatkowego. W związku z tym, że reguły związane z obliczeniem podatku u źródła określają nie tylko polskie przepisy podatkowe ale także umowy międzynarodowe, płatnicy muszą  także uwzględniać postanowienia podpisanych przez Polskę z innymi państwami, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Uwzględniając te regulacje płatnicy będą w stanie prawidłowo zidentyfikować powstanie obowiązku podatkowego lub odpowiednio zastosować zwolnienie.

Jakie należności powodują obowiązek rozliczenia podatku u źródła ?

Są to kategorie należności wprost wskazane w polskich przepisach podatkowych. Obowiązek poboru podatku u źródła dotyczy przede wszystkim należności licencyjnych i usług niematerialnych. Obejmuje przychody m.in. w postaci odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, czy z tytułu takich świadczeń jak świadczenia doradcze, księgowe, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych. W przypadku wyżej wymienionych należności zastosowanie ma 20 % stawka podatku u źródła.

Przepisy wskazują także, kiedy zryczałtowany podatek pobiera się w wysokości 10 %.  Dotyczy to przychodów z tytułu określonych opłat pobieranych przez zagranicznych przedsiębiorców żeglugi morskiej i powietrznej.

Przedsiębiorca wypłacający wynagrodzenie z tytułu nabywanych usług na rzecz zagranicznego kontrahenta, zobowiązany jest
do pobrania podatku u źródła. W praktyce oznacza to, że kwotę podatku potrąca z wypłacanego mu wynagrodzenia. Pobrany podatek powinien zapłacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on pobrany.

Kiedy można zastosować zwolnienie ?

W określonych w przepisach przypadkach można zastosować zwolnienie z opodatkowania przychodów zagranicznych podmiotów podatkiem u źródła. Możliwość ta nie dotyczy jednak każdego rodzaju przychodów, a jedynie tych wskazanych
w ustawie. Są to m.in. z odsetki, należności z praw autorskich lub praw pokrewnych, czy za know-how. Ponadto możliwość zastosowania przez płatnika zwolnienia zostało uzależnione od spełnienia określonych warunków odnoszących się zarówno
do  podmiotu, który należności te wypłaca, jak i podmiotu, który je otrzymuje. Jednym z dokumentów, który może pomóc
w realizacji tych obowiązków, jest certyfikat rezydencji.

Czym jest certyfikat rezydencji? 

Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem wydawanym przez właściwy organ administracji podatkowej, zawierającym
informacje o miejscu zamieszkania (dla osób fizycznych) lub siedzibie (dla osób prawnych) podatnika. Dokument ten potwierdza, że podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w danym państwie. Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika, uzyskanym od niego ważnym certyfikatem rezydencji. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy na uzyskanym od zagranicznego kontrahenta certyfikacie rezydencji nie ma wskazanego okresu jego ważności, taki dokument będzie stanowił podstawę do zastosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jedynie przez okres 12 kolejnych miesięcy począwszy od dnia wydania certyfikatu. W niektórych państwach certyfikaty rezydencji mają formę papierową, w innych  - jest to zazwyczaj link pozwalający na pobranie certyfikatu ze strony internetowej.

 

26 kwietnia 2021

Przystąp do OSCBR

668 465 054  Pon- Pt : 9 -17